hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

محصولات

برای فیلتر کردن محصولات و کالاها , از قسمت بالا استفاده نماید

nx NX1 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– تابع فازی، PID تنظیم خودکار
– 3Zone PID / گروه PID 3 نوع
– تابع کنترل رمپ
– کنترل گرمایش / سرمایش، HBA
– 3 نوع از انتخاب ارزش مجموعه ای با ورودی تماس ( DI)
– تابع ارتباطات ( RS485 / 422 )

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
nx NX4 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– تابع فازی، PID تنظیم خودکار
– 3Zone PID / گروه PID 3 نوع
– تابع کنترل رمپ
– کنترل گرمایش / سرمایش، HBA
– 3 نوع از انتخاب ارزش مجموعه ای با ورودی تماس (DI)
– تابع ارتباطات (RS485 / 422)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
nx NX2 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– تابع فازی، PID تنظیم خودکار
– 3Zone PID / گروه PID 3 نوع
– تابع کنترل رمپ
– کنترل گرمایش / سرمایش، HBA
– 3 نوع از انتخاب ارزش مجموعه ای با ورودی تماس (DI)
– تابع ارتباطات (RS485 / 422)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
nx NX3 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– تابع فازی، PID تنظیم خودکار
– 3Zone PID / گروه PID 3 نوع
– تابع کنترل رمپ
– کنترل گرمایش / سرمایش، HBA
– 3 نوع از انتخاب ارزش مجموعه ای با ورودی تماس (DI)
– تابع ارتباطات (RS485 / 422)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
nx NX7 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– تابع فازی، PID تنظیم خودکار
– 3Zone PID / گروه PID 3 نوع
– تابع کنترل رمپ
– کنترل گرمایش / سرمایش، HBA
– 3 نوع از انتخاب ارزش مجموعه ای با ورودی تماس (DI)
– تابع ارتباطات (RS485 / 422)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
nx NX9 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– تابع فازی، PID تنظیم خودکار
– 3Zone PID / گروه PID 3 نوع
– تابع کنترل رمپ
– کنترل گرمایش / سرمایش، HBA
– 3 نوع از انتخاب ارزش مجموعه ای با ورودی تماس (DI)
– تابع ارتباطات (RS485 / 422)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hx HX4 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– نصب و راه اندازی عمق 63 ㎜
– سریع نمونه چرخه 60 ㎳
– چند ورودی چند خروجی ·
– ارتباطات (RS485، RS422)
– پوشاک کنترل / خنک کننده کنترل / همزمان ∙ پوشاک کنترل خنک کننده
– فرار از بخاری زنگ دار. خروجی Reternsmission
– تنظیم (SV) انتخاب ارزش های تماس ورودی (D.I)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hx HX2 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– نصب و راه اندازی عمق 63 ㎜
– سریع نمونه چرخه 60 ㎳
– چند ورودی چند خروجی ·
– ارتباطات (RS485، RS422)
– پوشاک کنترل / خنک کننده کنترل / همزمان ∙ پوشاک کنترل خنک کننده
– فرار از بخاری زنگ دار. خروجی Reternsmission
– تنظیم (SV) انتخاب ارزش های تماس ورودی (D.I)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hx HX3 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– نصب و راه اندازی عمق 63 ㎜
– سریع نمونه چرخه 60 ㎳
– چند ورودی چند خروجی ·
– ارتباطات (RS485، RS422)
– پوشاک کنترل / خنک کننده کنترل / همزمان ∙ پوشاک کنترل خنک کننده
– فرار از بخاری زنگ دار. خروجی Reternsmission
– تنظیم (SV) انتخاب ارزش های تماس ورودی (D.I)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا
hx HX7 کنترل کننده حرارت دیجیتال

– نصب و راه اندازی عمق 63 ㎜
– سریع نمونه چرخه 60 ㎳
– چند ورودی چند خروجی ·
– ارتباطات (RS485، RS422)
– پوشاک کنترل / خنک کننده کنترل / همزمان ∙ پوشاک کنترل خنک کننده
– فرار از بخاری زنگ دار. خروجی Reternsmission
– تنظیم (SV) انتخاب ارزش های تماس ورودی (D.I)

توضیحات بیشتر ثبت سفارش کالا