hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

بازدید از فولاد مبارکه

بازدید مشترک مدیران شرکت هانیانگ کره جنوبی و گروه بازرگانی پردیس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بنا بر دعوت از این گروه صورت پذیرفت