hanyoungnux.org

گروه بازرگانی پردیس

دوره آموزشی

به منظور ارتقاء دانش فنی و علمی همکاران در انتخاب صحیح و استفاده از محصولات  شرکت هانیانگ ناکس کره جنوبی   دوره آموزشی جهت آشنائی و نحوه بهره برداری در مرداد ماه 95 برگزار گردید.

 برگزاری این دوره ها بطور متناوب و بنا به درخواست نماینده گان فروش  گروه بازرگانی پردیس طی ماه های آتی نیز  روند آموزش ، راهنمائی و مشاوره  ،  ادامه خواهد داشت .